Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?a?as?e??, 03 Νοεμβρίου 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού για τα νέα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, για το έτος 2018», προϋπολογισμού 59.520,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018:

  • και τίτλο εξόδου «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού» ως προς το ποσό των 59.520,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου,στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, στις 17 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 14:00 και θα λήξει στις 14:30.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη μελέτη του Έργου και να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην Έδρα της ΕΒΕΤΑΜ :

Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, Βόλος Τ.Κ. 38500, Τμήμα Προμηθειών

Τηλέφωνα : 2421095340-41-42, Fax: 2421095364, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δρ. Κωνσταντίνος Στουρνάρας

Προκήρυξη Διαγωνισμού     Σχέδια     Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ