Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?et??t?, 04 Απριλίου 2018
Πρόσκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_04.05.2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας» και διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ» που εδρεύει στο Βόλο, Α’ Βιομηχανική Περιοχή.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2018, καλούνται  οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 4η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με τo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Τροποποίηση του καθεστώτος απασχόλησης των κ.κ. Α. Αρχοντόπουλου, Φ. Δήμζα, Ι. Δημητριάδη, Α. Κουρτέση, Ν. Κουφάκη, Γ. Παπαδόπουλου, Π. Παπαδόπουλου και Ε. Χαμπούρη

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebetam.gr).

Βόλος, 28η Μαρτίου 2018

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ