Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

???t?, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων_21.09.2018

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2018, λόγω μη επίτευξης απαρτίας της προαποφασισθείσας (με την απόφαση Νο. 34-421/31.07.2018 του Δ.Σ.) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της «Ανώνυμης Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ)», στις εργασίες της Επαναληπτικής 47ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που θα γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
  2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. της χρήσης 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017.
  3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της προαναφερομένης  χρήσης.
  4. Λήψη απόφασης για έγκριση των καταβληθέντων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσών για αμοιβή ή αποζημίωση και προέγκριση  αμοιβών μελών  Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
  5. Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως Ελεγκτών για την Εταιρική χρήση 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και να παραδώσουν στην Γραμματεία της Εταιρείας τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, μέσα στη παραπάνω προθεσμία.

Βόλος, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ