Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?et??t?, 19 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_1127/19.09.2018 (Πλήρωση «1» θέσης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου)

H EBETAM , στο πλαίσιο του προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020” (Call H2020-NMBP-2017, Topic NMBP-35-2017-Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage), υλοποιεί το έργο με τίτλο: «Innovaconcrete-Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση, μέσω, μέσω του Συμφωνητικού GRANT AGREEMENT NUMBER #76085, λαμβάνοντας υπόψη:

 • τις ανάγκες στην υλοποίηση του έργου
 • Την σχετική Απόφαση της 421 Συνεδρίας 31.7.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ , υπ’ αριθμ. 38/31.7 με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιτροπής Ενστάσεων για το έκτακτο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ που θα επιλεγεί για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση ερευνητικών έργων της εταιρείας.
 • Την σχετική απόφαση της 422 Συνεδρίας 7.9.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ , υπ’ αριθμ. 43/7.9, με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων 

Ανακοινώνει

Ότι για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Innovaconcrete-Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση, μέσω του προγράμματος Πλαισίου “HORIZON 2020” (Call H2020-NMBP-2017, Topic NMBP-35-2017-Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage), στο οποίο συμμετέχει η ΕΒΕΤΑΜ μέσω του Συμφωνητικού GRANT AGREEMENT NUMBER #760858, η ΕΒΕΤΑΜ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικού υπευθύνου του έργου για την ΕΒΕΤΑΜ και απόφαση της Γ. Διεύθυνσης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα που ζητείται όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να την καταθέσουν με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ., το αργότερο μέχρι «08/10/2018».

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση:

EΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Παράρτημα Θηβών (πρώην ΕΚΕΠΥ)

72ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

34100, Χαλκίδα

με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την «08/10/2018» και ώρα 16.00.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η ΕΒΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη: “Αίτηση για το έργο #Innovaconcrete
 2. Ο  Κωδικός Θέσης: # Innova- EU1
 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:

κα Κων/να Ανδρεούλη, τηλ. 226230 7831

ή κα Βίκυ Αγγελέτου, τηλ. 226230 7814

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση thiva.office@mirtec.gr

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα- Παράρτημα Ι) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από τα στοιχεία που ακολουθούν καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης  για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
 4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα στοιχείων που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα τεκμηριώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, κ.λ.π.).
 5. Τουλάχιστο 1 Συστατική επιστολή
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 περί επαλήθευσης των κατωτέρων, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής:

         -Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

         -Δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’ έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

         -Δεν έχουν καταδικαστεί ή στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

         -Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις.

         -Δεν έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, όπως ορίζεται παραπάνω.
 2. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει αυτοί να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 3. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα
 4. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου ή ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι  έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 5. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος  αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης  είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
 6. Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
 7. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: είτε Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα) ή  προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 8. Όπου απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (π.χ. από τον Επιστημονικό υπεύθυνο έργου/εργασιών) στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησής του και η ιδιαίτερη συμβολή του υποψηφίου στο έργο/εργασίες.
 9. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
 10. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης των  υποψηφίων και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας περί υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
 11. Μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα  κληθούν και για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς, οι πρώτοι 5 με την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια. 
 12. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης αυτού της συνέντευξης, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί.
 13. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο της συνέντευξης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια # 2+8+9+10. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
 14. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 15. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΕΒΕΤΑΜ.
 16. Η ΕΒΕΤΑΜ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 17. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
 18. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΒΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του  φακέλου.
 19. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η ΕΒΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με ειδική δήλωση διακοπής και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης έργου.
 20. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η ΕΒΕΤΑΜ δύναται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία επιλογής.
 21.   Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
 22. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα προγράμματα HORIZON 2020 και στο Grant Agreement #76085 του έργου.
 23. Η ΕΒΕΤΑΜ, διατηρεί το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον Ανάδοχο, να αναθέτει στον τελευταίο, πλην των συγκεκριμένων εργασιών για την υλοποίηση του ως άνω έργου, και άλλες εργασίες, συναφείς, με τα τυπικά του προσόντα, αναγκαίες για την υλοποίηση και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικών/ευρωπαϊκών/διεθνών) που εκτελεί η εταιρεία, τροποποιώντας την Σύμβαση Έργου, με σαφή προσδιορισμό των ποσοστών συμμετοχής στο κάθε ένα και τις εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο αυτών.
 24. Η EBETAM θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων για τις υπό προκήρυξη θέσεις και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 25. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται είτε με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων εφόσον είναι πιστοποιημένοι/αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας ή από σπουδές σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΘΕΣΗ 1:  Ένα άτομο- Χημικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός,  Κωδικός Θέσης: # Innova- EU1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

# Innova- EU1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Χημικός Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο InnovaConcrete στοχεύει στη διατήρηση μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς του 20ου αιώνα από σκυρόδεμα, συνδυάζοντας ένα ευρύ φάσμα γνώσης με εστίαση στην σύνθεση νανοϋλικών, σε συνδυασμό με τεχνικές προσομοίωσης, σε εξειδικευμένη γνώση στην συντήρηση μνημείων αλλά και την  βιομηχανική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, μια καινοτόμος προσέγγιση στο έργο βασίζεται στην παραγωγή γέλης C-S-H επί τόπου σε ρωγμές που έχουν αναπτυχθεί σε μνημεία μπετόν, για την στερέωση του τσιμέντου.

Συμπληρωματικές, καινοτόμες λύσεις που θα μελετηθούν αφορούν υλικά για την υπερυδροφοβία και την αναστολή της διάβρωσης ενώ θα διερευνηθεί και μια προσέγγιση βασισμένη στη βιοτεχνολογία με χρήση ενζύμων για την αυτοΐαση των επιφανειών.  Η βελτιστοποίηση των προτεινόμενων λύσεων στο έργο θα γίνει με τη χρήση θεωρητικών εργαλείων (προσεγγίσεις πολυπαραγοντικής μοντελοποίησης) μαζί με πειραματικά εργαλεία (εργαστηριακές μελέτες και επί τόπου επικύρωση). Σημαντικά μνημεία του 20ου αιώνα, όπως το Centennial Hall, τα υπαίθρια γλυπτά του Eduardo Chillida, οι War Memorial Towers και άλλες δομές σκυροδέματος χαρακτηριστικές του 20ου αιώνα, που θα επιλεγούν, θα χρησιμοποιηθούν στις μελέτες του έργου για την επικύρωση της απόδοσης των προτεινόμενων λύσεων. Τέλος, θα μελετηθούν οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την μελλοντική εμπορευματοποίηση των προϊόντων InnovaConcrete, συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης, πιστοποίησης, αξιολόγησης του κύκλου ζωής, της κλιμάκωσης της παραγωγής και η στρατηγική εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Οι εργασίες του υποψηφίου για την ΕΒΕΤΑΜ αφορούν κυρίως τις ακόλουθες ενότητες/υποενότητες εργασίας

ΕΕ3. Επικύρωση προϊόντων και τεχνολογιών στην εργαστηριακή κλίμακα

EE.3.3.1 Εφαρμογή προϊόντων και κατευθυντήριες γραμμές

EE.3.3.2. Πειραματική επικύρωση νέων προϊόντων και τεχνικών που εφαρμόζονται στα δείγματα κονιάματος

EE3.3.3. Αντοχή των δειγμάτων κονιάματος μετά την συντήρηση

ΕΕ.3.4. Προετοιμασία δειγμάτων σκυροδέματος από αναπαραγωγή των μνημείων που επιλέχθηκαν, εφαρμογή των νέων προϊόντων και επικύρωσή τους.

ΕΕ5. Σχέδιο Εκμετάλλευσης, Ευαισθητοποίησης και Διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου

Οι εργασίες της EBETAM θα συμβάλλουν σε όλα τα πεδία της ΕΕ5 με εστίαση στην ΕΕ5.5 Τυποποίηση και Πιστοποίηση.

EE7. Διαχείριση έργου

Υποβολή εκθέσεων έργου και παραδοτέων στην ευρωπαϊκή επιτροπή, συμμετοχή σε συναντήσεις για την διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου του έργου και θέματα οικονομικής διαχείρισης των συμμετεχόντων.

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στην σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στην ΕΒΕΤΑΜ και στο επιλεγέν προσωπικό. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του έργου για την ΕΒΕΤΑΜ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μΗνες)

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες (ως δοκιμαστική περίοδος) και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικού υπευθύνου του έργου για την ΕΒΕΤΑΜ και απόφαση της Γ. Διεύθυνσης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι και την ημερομηνία λήξης του έργου,  ήτοι 31/12/2020.

 

ΑΜΟΙΒΕΣ

 

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς ανάθεση έργο και την διάρκεια απασχόλησής του ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Ως κύριος τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Παράρτημα Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ στο 72 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Η εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον συμβαλλόμενο απασχόληση και σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας, εφόσον αυτό απαιτείται για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση του έργου. 

 

 

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα υλικών ή διεργασιών
 3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση στην θεματική περιοχή της τεχνολογίας συνθέσεων σκυροδέματος, παραγωγής τσιμέντου και νέων δομικών υλικών και προϊόντων τσιμέντου (π.χ. σκυρόδεμα υψηλών επιδόσεων, εμφανές σκυρόδεμα, Αυτοσυμπυκνούμενο, ινοπλισμένο ή με ινoπλέγματα, επισκευαστικά κ.α.)
 4. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον έλεγχο ποιότητας σκυροδέματος κ.α. τσιμεντοειδών σύμφωνα με Κανονισμούς και ευρωπαϊκά πρότυπα
 5. Εμπειρία στην διαμόρφωση προτύπων, κανονισμών προϊόντων τσιμέντου/σκυροδέματος (π.χ. μέσω συμμετοχής σε ομάδες εργασίας ΤΕΕ, ΕΛΟΤ κ.α. )
 6. Εμπειρία στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο των δομικών υλικών τσιμέντου (συμμετοχή σε τουλάχιστον 4 δημοσιεύσεις)
 7. Εμπειρία στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια στο πεδίο των δομικών υλικών τσιμέντου (τουλάχιστον 4 ανακοινώσεις)
 8. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2, C1, C2)

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα

 • Πρόσθετη εμπειρία σε θέση ευθύνης σε διαπιστευμένο εργαστήριο σε δοκιμές τσιμέντου, σκυροδέματος και προϊόντων αυτών
 • Επιπλέον έτη εργασιακής εμπειρίας (>3) στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πεδίο των δομικών.

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

Α/Α

Προσόν - κριτήριο

Μονάδες βαθμολόγησης

1

Τίτλος σπουδών Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 200

2

Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα υλικών

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ,

 • Δίπλωμα ειδίκευσης/Μaster: 200
 • Διδακτορικό: 300

3

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση στην θεματική περιοχή της τεχνολογίας συνθέσεων σκυροδέματος, παραγωγής τσιμέντου, νέων δομικών υλικών και προϊόντων τσιμέντου

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

4

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον έλεγχο ποιότητας σκυροδέματος κ.α. τσιμεντοειδών σύμφωνα με Κανονισμούς και ευρωπαϊκά πρότυπα

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

5

Εμπειρία στην διαμόρφωση προτύπων ή κανονισμών για προϊόντα τσιμέντου/σκυροδέματος (π.χ. μέσω συμμετοχής σε ομάδες εργασίας ΤΕΕ, ΕΛΟΤ κ.α. )

80

6

Εμπειρία στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο των δομικών υλικών τσιμέντου (συμμετοχή σε τουλάχιστον 4 δημοσιεύσεις)

80

7

Εμπειρία στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια στο πεδίο των δομικών υλικών τσιμέντου (τουλάχιστον 4 ανακοινώσεις)

80

8

Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (B2, C1, C2)

 • Καλή Β2: 20
 • Πολύ καλή C1: 30
 • Άριστη C2: 40

9

Πρόσθετη εμπειρία σε θέση ευθύνης σε διαπιστευμένο εργαστήριο σε δοκιμές τσιμέντου, σκυροδέματος και προϊόντων αυτών.

40

10

Επιπλέον έτη εργασιακής εμπειρίας στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο πεδίο των δομικών .

0- 40

(20 μόρια για κάθε 5 έτη πέραν των 3)

11

Συνέντευξη *

0-100

* Μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα  κληθούν και για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς, οι πρώτοι 5 με την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια (κριτήρια 1-10).

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του ΔΣ της ΕΒΕΤΑΜ. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Η Επιτροπή θα απορρίπτει προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει σχετική εισήγηση με το Πρακτικό Επιτυχόντων και την σειρά κατάταξης προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ, προς έγκρισή του και επικύρωση από το Δ.Σ.. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τον Πίνακα κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.mirtec.gr)..

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • Σε εφαρμογή του γενικού δικαιώματος της αναφοράς αλλά και της αρχής της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, κατά του αποτελέσματος, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς την ΕΒΕΤΑΜ που αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ίδια διεύθυνση αυτής της αίτησης ενδιαφέροντος. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι ενστάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.
 • Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Η Επιτροπή ενστάσεων διαβιβάζει σχετική εισήγηση με το πόρισμα προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Προς τον Γ. Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ διαβιβάζεται η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και εφόσον υπάρχουν ενστάσεις και το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων, προς τελική έγκριση των αποτελεσμάτων. Ο Γ.Διευθυντής κατόπιν αυτών αποφασίζει την πρόσληψη των συμβασιούχων μίσθωσης έργου, η οποία επικυρώνεται από το Δ.Σ.
 • Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.mirtec.gr).

 

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 • Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΒΕΤΑΜ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Για την ΕΒΕΤΑΜ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ

Κωνσταντίνος Στουρνάρας