Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?et??t?, 19 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_1128/19.09.2018 (Πλήρωση «1» θέσης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση ερευνητικών έργων)

H EBETAM στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού.
 4. Την υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/B/1.11.2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα: «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του αρθ. 4 παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα
 6. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1642/27.11.2017 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης ΙΙ, «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΩΝΕΚ4653ΠΣ-9ΑΡ).
 7. Την υπ’ αριθμ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2592/18.7.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: έκτη (6η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,  
 8. Την σχετική Απόφαση της 421 Συνεδρίας 31.7.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ , υπ’ αριθμ. 38/31.7 με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιτροπής Ενστάσεων για το έκτακτο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ που θα επιλεγεί για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση ερευνητικών έργων της εταιρείας.
 9. Την σχετική απόφαση της 422 Συνεδρίας 7.9.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ , υπ’ αριθμ. 43/7.9, με την οποία εγκρίνεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων 

Ανακοινώνει

Ότι για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση των ερευνητικών έργων :

 • T1ΕΔΚ-03167-Mohito+, «Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και τροποποίησης των επιφανειών τους»
 • T1ΕΔΚ-01756-SEAL2HEAL, «Επικαλύψεις με ικανότητα αυτοΐασης για χρήση στη ναυτιλία»

της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μετά από σχετική εισήγηση των Επιστημονικών υπευθύνων των έργων για την ΕΒΕΤΑΜ και απόφαση της Γ. Διεύθυνσης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης των έργων, σύμφωνα με την απόφαση ένταξής τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που ζητούνται όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να την καταθέσουν με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, βεβαιώσεις κλπ., το αργότερο μέχρι «08/10/2018».

Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με φυσική παρουσία, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην παρακάτω διεύθυνση.

EΒΕΤΑΜ Α.Ε.

Παράρτημα Θηβών (πρώην ΕΚΕΠΥ)

72ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας

34100, Χαλκίδα

 

με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την «08/10/2018».και ώρα 16.00.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η ΕΒΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

 

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη: “Αίτηση για έργα ΕΡΕΥΝΩ”
 2. Ο  Κωδικός Θέσης: # Mohito&Seal-GR1
 3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:

κα Κων/να Ανδρεούλη, τηλ. 226230 7831

ή κα Βίκυ Αγγελέτου, τηλ. 226230 7814

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση thiva.office@mirtec.gr

H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΒΕΤΑΜ (www.mirtec.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα- Παράρτημα Ι) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από τα στοιχεία που ακολουθούν καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης  για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
 4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα στοιχείων που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα τεκμηριώνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία, κ.λ.π.).
 5. Τουλάχιστο 1 Συστατική επιστολή
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 περί επαλήθευσης των κατωτέρων, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη υποβολής:

         -Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

         -Δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α’ έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

         -Δεν έχουν καταδικαστεί ή στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

         -Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις.

         -Δεν έχουν απολυθεί, εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος.

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 1. Η ανάθεση των έργων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ– ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την Απόφαση Ένταξης των έργων.
 2. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, όπως ορίζεται παραπάνω.
 3. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει αυτοί να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα
 5. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου ή ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι  έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
 6. Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος  αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης  είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
 7. Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
 8. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: είτε Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό τομέα) ή Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον δημόσιο τομέα) ή  προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 9. Όπου απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης (π.χ. από τον Επιστημονικό υπεύθυνο έργου/εργασιών) στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου, η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, το ερευνητικό αντικείμενο απασχόλησής του και η ιδιαίτερη συμβολή του υποψηφίου στο έργο/εργασίες.
 10. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία υποβολής προτάσεων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
 11. Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης των  υποψηφίων και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας περί υποβολής ενστάσεων. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί.
 12. Μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα  κληθούν και για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς, οι πρώτοι 5 με την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια. 
 13. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλα τα κριτήρια, συμπεριλαμβανομένης αυτού της συνέντευξης, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί.
 14. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο της συνέντευξης και σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, θα επιλεγεί εκείνος που έχει συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στα κριτήρια # 6+7+8+9. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.
 15. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 16. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΕΒΕΤΑΜ.
 17. Η ΕΒΕΤΑΜ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
 18. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, και εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί με την επιλογή -βάσει βαθμολογίας/μοριοδότησης- άλλου/ων υποψηφίου/ων από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης, χωρίς περαιτέρω διαδικασία.
 19. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΕΒΕΤΑΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του  φακέλου.
 20. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η ΕΒΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με ειδική δήλωση διακοπής και αζημίως την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης έργου.
 21. Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς υποψήφιος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, η ΕΒΕΤΑΜ δύναται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, ή να προβεί σε νέα διαδικασία επιλογής.
 22.   Οι υποψήφιοι που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης υποψηφίου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
 23. Στην Σύμβαση μίσθωσης Έργου θα γίνεται σαφής προσδιορισμός των ποσοστών συμμετοχής του υποψηφίου στο κάθε έργο και των εργασιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο αυτών.
 24. Η ΕΒΕΤΑΜ, διατηρεί το δικαίωμα, σε συμφωνία με τον Ανάδοχο, να αναθέτει στον τελευταίο, πλην των συγκεκριμένων εργασιών για την υλοποίηση του ως άνω έργου, και άλλες εργασίες, συναφείς, με τα τυπικά του προσόντα, αναγκαίες για την υλοποίηση και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικών/ευρωπαϊκών/διεθνών) που εκτελεί η εταιρεία, τροποποιώντας την Σύμβαση Έργου, με σαφή προσδιορισμό πάντα των ποσοστών συμμετοχής στο κάθε ένα και τις εργασίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο αυτών.
 25. Η EBETAM θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων για τις υπό προκήρυξη θέσεις και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 26. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται είτε με Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων  εφόσον είναι πιστοποιημένοι/αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας ή από σπουδές σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Ένα άτομο-Χημικός ή Χημικός Μηχανικός,  Κωδικός Θέσης: # Mohito&Seal-GR1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

# Mohito&Seal-GR1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Mohito+: Ευέλικτη γραμμή παραγωγής πολυλειτουργικών υφασμάτων και φιλμ μέσω επεξεργασίας, εναπόθεσης και τροποποίησης των επιφανειών τους

Περίληψη Έργου

Τα υφάσματα είναι ένα υλικό που συναντάται στην καθημερινότητά μας σε μεγάλο εύρος και βρίσκει εφαρμογές σε πολλά πεδία: από ρούχα γενικών εφαρμογών μέχρι ρούχα εξειδικευμένων εφαρμογών (π.χ. αθλητικά, ασφάλεια) έως τεχνικά υφάσματα (π.χ. αγροτικές εφαρμογές). Αντίστοιχα ευρείες είναι και οι εφαρμογές των φιλμ: από πλαστικά φιλμ για συσκευασία έως φιλμ συγκόλλησης. Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ΜΟΗΙΤΟ+ είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών επεξεργασίας υφασμάτων και φιλμ για την πρόσδοση νέων ιδιοτήτων και λειτουργιών, καθώς και η μεταποίησή τους για χρήση σε νέες εφαρμογές.

Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες από ισάριθμους φορείς, οι οποίες εν συνεχεία θα προσαρμοστούν στην υπάρχουσα πιλοτική Roll-to-Roll γραμμή παραγωγής του συντονιστή φορέα. Η 1η τεχνολογία θα είναι η τεχνολογία ψεκασμού που θα επιτρέψει την ελεγχόμενη εναπόθεση υλικών υγρής φάσης, η 2η θα είναι η τεχνολογία εμβάπτισης των υφασμάτων σε πολυμερή ή διαλύματα που θα επιτρέψει την εναπόθεση λεπτών στρωμάτων στην επιφάνεια των ινών και των νημάτων και τέλος η 3η τεχνολογία θα είναι η κατεργασία υλικών με ακτινοβολία laser, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για απευθείας τροποποίηση υλικών επιστρωμένων σε επιφάνεια. Για την επίτευξη των διαφόρων τελικών ιδιοτήτων συνδυασμοί και μείγματα υλικών θα δοκιμαστούν, η γκάμα των οποίων θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και προϊόντα νανοτεχνολογίας τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά και εμφανίζουν βιομηχανική ωριμότητα, καθώς και νέα υλικά που είναι σε ερευνητική φάση αλλά εμφανίζουν ενδιαφέρον (π.χ. γραφένιο και άλλα δισδιάστατα (2D) υλικά).

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις: (α) Προκαταρκτική, (β) Ανάπτυξη Τεχνολογιών, (γ) Συναρμολόγηση Γραμμής Παραγωγής, και (δ) Παραγωγή Πρωτοτύπων. Κάθε Φάση αποτελείται από μια ενότητα εργασίας, εκτός από την (β) που αποτελείται από 2 ενότητες εργασίας, ενώ τα αποτελέσματά του θα αποτυπωθούν σε 11 παραδοτέα και 4 ορόσημα, αλλά και στις δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο επιστημονικό όσο και εμπορικό και θα τύχουν άμεσης αξιοποίησης από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Για την επίτευξη όλων αυτών θα συνεργαστούν πέντε εξειδικευμένοι στον τομέα τους φορείς από δύο περιφέρειες της χώρας, δύο μικρές επιχειρήσεις (ΑΔΑΜΑΝΤ και ΒΑΛΗΣ), μία μεγάλη επιχείρηση (ΕΒΕΤΑΜ) και δύο ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμιο Πατρών και ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ).

Ενότητες Εργασίας με συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ

EE1. Αποτύπωση εφαρμογών και μεθόδων παραγωγής

ΕΕ3. Χαρακτηρισμός και δοκιμές υλικών

ΕΕ4. Κατασκευή και συναρμολόγηση πρότυπης γραμμής παραγωγής

ΕΕ5. Παραγωγή πρωτοτύπων, τεχνοοικονομική μελέτη και χάρτης αξιοποίησης

 

 1. SEAL2HEAL: Επικαλύψεις με ικανότητα αυτοΐασης για χρήση στη ναυτιλία

Περίληψη Έργου

Στο πλαίσιο του Έργου SEAL2HEAL θα αναπτυχθούν υλικά επιστρώσεων για μεταλλικές επιφάνειες πλοίων, τα οποία θα φέρουν ιδιότητες αυτoΐασης μέσω δύο μηχανισμών δράσης. Οι νέες επιστρώσεις μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό και αναμένεται να εμφανίζουν αυξημένο χρόνο ζωής σε σχέση με τα συμβατικά υλικά που χρησιμοποιούνται στη ναυτιλία, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη διάβρωση του υποστρώματος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθούν μέσω μίας τεχνικής sol-gel, υβριδικές επικαλύψεις με ενσωματωμένους οργανικούς ή ανόργανους αναστολείς διάβρωσης, οι οποίες προορίζονται για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες ως πρώτο στρώμα (αστάρι). Οι νέες αυτές επικαλύψεις, σε αντίθεση με τα συμβατικά αστάρια, δεν θα παρεμποδίζουν απλώς τη διάβρωση, αλλά μπορούν να δρουν και αποκαθιστώντας την επιφάνεια του μετάλλου, αφού έχουν λάβει χώρα φαινόμενα διάβρωσης. Για τον λόγο αυτό αναφέρονται ως επικαλύψεις που φέρουν ιδιότητες αυτοΐασης.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν συστήματα μικροεγκλεισμού (μικροκάψουλες) κατάλληλου μέσου ίασης (healing agent), τα οποία θα ενσωματωθούν σε υλικά επίστρωσης εποξειδικής βάσης με παράλληλη διασπορά καταλύτη που προκαλεί τον πολυμερισμό ή τη σκλήρυνση του μέσου ίασης. Ο συγκεκριμένος τύπος επίστρωσης προορίζεται για εφαρμογή ως δεύτερο στρώμα (χρώμα) πάνω από το αστάρι. Σε αυτήν την περίπτωση, η ενσωμάτωση των μικροκαψουλών προσδίδει ιδιότητες αυτόματης ίασης μικρορωγμών που σχηματίζονται λόγω μηχανικής φθοράς. Με τον τρόπο αυτό, παρατείνεται ο χρόνος ζωής της εποξειδικής επίστρωσης, η οποία προστατεύει το υποκείμενο υλικό, και καθυστερεί η έναρξη της διάβρωσης.

Στο πλαίσιο του Έργου τα νέα υλικά, δηλαδή (1) η υβριδική επικάλυψη με αναστολείς διάβρωσης και ικανότητα αυτό-ίασης και (2) η εποξειδική επίστρωση με συστήματα μικροεγκλεισμού και ικανότητα αυτό-ίασης, θα αναπτυχθούν καταρχήν σε εργαστηριακή κλίμακα. Τα υλικά θα εφαρμοστούν σε δοκίμια χάλυβα (carbon black steel) προκειμένου να ελεγχθεί η λειτουργικότητά τους και να αριστοποιηθεί η σύνθεσή τους. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί κλιμάκωση μεγέθους (scale up) της διεργασίας ανάπτυξης των νέων υλικών προκειμένου αυτά να παραχθούν σε επαρκείς ποσότητες για εφαρμογή σε αμπάρι σκάφους χύδην φορτίου και συγκεκριμένα στα πλάγια τμήματα του αμπαριού (hoppers), στα οποία παρατηρείται εντονότερη διάβρωση. Η τελική αξιολόγηση των νέων αυτοϊάσιμων υλικών θα πραγματοποιηθεί τόσο μέσω οπτικού ελέγχου του πλοίου, όσο και μέσω εργαστηριακών ελέγχων σε μεταλλικά δοκίμια επεξεργασμένα με τον ίδιο τρόπο.

Ενότητες Εργασίας με συμμετοχή της ΕΒΕΤΑΜ

ΕΕ2. Ανάπτυξη έξυπνων υβριδικών επικαλύψεων (primers) με αναστολείς διάβρωσης και ιδιότητες αυτοΐασης

ΕΕ3. Ανάπτυξη εποξειδικών επικαλύψεων (υγρών χρωμάτων) με συστήματα μικροεγκλεισμού και ιδιότητες αυτοΐασης

ΕΕ4. Εφαρμογή, αξιολόγηση και αριστοποίηση των επικαλυπτικών υλικών

ΕΕ5. Μελέτη κλιμάκωσης μεγέθους των διεργασιών παραγωγής των νέων επικαλυπτικών υλικών

ΕΕ6. Εφαρμογή και αξιολόγηση των τελικών προϊόντων στο πεδίο χρήσης τους στο πλοίο

 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτή, θα αποτυπωθεί στην σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στην ΕΒΕΤΑΜ και στο επιλεγέν προσωπικό. Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο κάθε έργου για την ΕΒΕΤΑΜ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (μΗνες)

Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 6 μήνες (ως δοκιμαστική περίοδος) και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικού υπευθύνου του έργου για την ΕΒΕΤΑΜ και απόφαση της Γ. Διεύθυνσης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την λήξη των έργων σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης αυτών (2021).

ΑΜΟΙΒΕΣ

 

Η συνολική αμοιβή του έκτακτου προσωπικού θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το ειδικό αντικείμενο ανάθεσης, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου, την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς ανάθεση έργο και την διάρκεια απασχόλησής του ενώ υπόκειται στους περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος και της κείμενης νομοθεσίας.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Για την κάλυψη αναγκών στην υλοποίηση των έργων θα χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια της ΕΒΕΤΑΜ σε Βόλο, Αθήνα και Θήβα. 

 

Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
 2. Μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοχή των Πολυμερικών υλικών
 3. Εμπειρία στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (τουλάχιστον 1 δημοσίευση)
 4. Εμπειρία στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια (τουλάχιστον 1 ανακοίνωση)
 5. Πρόσφατη συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά έργα
 6. Γνώση Αγγλικών (B2, C1, C2)

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα απορρίπτονται χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα

 • Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών όπως FT-IR, Θερμική Ανάλυση TGA, Αέρια Χρωματογραφία GC, Χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).
 • Βασικές γνώσεις Γερμανικών επιθυμητές
 • Βασικές γνώσεις συστήματων διαχείρισης ποιότητας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων, β) υπολογιστικών φύλλων

 

Δ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση πραγματοποιείται μετά από βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:

 

Α/Α

Προσόν - κριτήριο

Μονάδες βαθμολόγησης

1

Τίτλος σπουδών

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 200

2

Μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοχή των Πολυμερικών υλικών

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 200

3

Εμπειρία στη συγγραφή δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (τουλάχιστον 1 δημοσίευση)

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

4

Εμπειρία στην παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε συνέδρια (τουλάχιστον 1 ανακοίνωση)

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

5

Πρόσφατη συμμετοχή σε άλλα ερευνητικά έργα

ΝΑΙ/ΟΧΙ, 80

6

Γνώση Αγγλικών (B2, C1, C2)

ΝΑΙ/ΟΧΙ,

Καλή Β2: 20

Πολύ καλή C1: 30

Άριστη C2: 40

7

Εμπειρία σε τεχνικές χαρακτηρισμού υλικών, όπως FT-IR, Θερμική Ανάλυση TGA, Αέρια Χρωματογραφία GC, Χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC).

30

8

Βασικές γνώσεις Γερμανικών

30

9

Βασικές γνώσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

30

10

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων, β) υπολογιστικών φύλλων

30

11

Συνέντευξη *

0-100

*  Μεταξύ των υποψηφίων που θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα  κληθούν και για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς, οι πρώτοι 5 με την υψηλότερη αθροιστικά βαθμολογία στα υπόλοιπα κριτήρια (κριτήρια 1-10).

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 • Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη προερχόμενα από το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή ορίζεται με Απόφαση του ΔΣ της ΕΒΕΤΑΜ. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Η Επιτροπή θα απορρίπτει προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαβιβάζει σχετική εισήγηση με το Πρακτικό Επιτυχόντων και την σειρά κατάταξης προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ, προς έγκρισή του και επικύρωση από το Δ.Σ.. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης με τον Πίνακα κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.mirtec.gr)..

 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • Σε εφαρμογή του γενικού δικαιώματος της αναφοράς αλλά και της αρχής της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, κατά του αποτελέσματος, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς την ΕΒΕΤΑΜ που αποστέλλεται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή αποστολή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στην ίδια διεύθυνση αυτής της αίτησης ενδιαφέροντος. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι ενστάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.
 • Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Η Επιτροπή ενστάσεων διαβιβάζει σχετική εισήγηση με το πόρισμα προς τον Γενικό Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 • Προς τον Γ. Διευθυντή της ΕΒΕΤΑΜ διαβιβάζεται η εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και εφόσον υπάρχουν ενστάσεις και το πόρισμα της Επιτροπής Ενστάσεων, προς τελική έγκριση των αποτελεσμάτων. Ο Γ.Διευθυντής κατόπιν αυτών αποφασίζει την πρόσληψη των συμβασιούχων έργου, η οποία επικυρώνεται από το Δ.Σ..
 • Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας  (www.mirtec.gr).

 

      Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 • Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΒΕΤΑΜ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Για την ΕΒΕΤΑΜ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ

Κωνσταντίνος Στουρνάρας