Χάρτης Ιστοσελίδας |  Επικοινωνία |  Ροή Ειδήσεων
Νέα / Ανακοινώσεις

?et??t?, 07 Νοεμβρίου 2018
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατά την 426η / 06.11.2018 Συνεδρίαση, το Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ αποφάσισε την Έγκριση και Επικύρωση της πρότασης της Επιτροπής Αξιολόγησης για πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ στο πλαίσιο υλοποίησης Ερευνητικών έργων (Πρόσκληση: Ω2ΤΦ4658Π3-Ε5Σ / Αρ. Πρωτ.1127/19.09.2018 & Ψ0ΣΚ4658Π3-0ΦΡ / Αρ. Πρωτ.1128/19.09.2018).

Ακολουθεί Απόσπασμα του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Απόσπασμα Πρακτικού

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 'Εργων

(πρόσκληση: Ω2ΤΦ4658Π3-Ε5Σ/Αρ. Πρωτ.1127/ 19.09.2018 & Ψ0ΣΚ4658Π3-0ΦΡ/ Αρ. Πρωτ.1128/ 19.09.2018 )

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων της ΕΒΕΤΑΜ (συγκρότηση με υπ’ αριθμ. 38/31.7 σχετική Απόφαση 421 Συνεδρίας 31.07.2018 του Δ.Σ. της ΕΒΕΤΑΜ), συνεδρίασαν στην Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της ΕΒΕΤΑΜ στην Καλλιθέα Αθηνών και στην Θήβα 15 Οκτωβρίου 2018 στο Παράρτημα Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες στις δύο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση συνολικά δύο θέσεων έκτακτου προσωπικού.

  1. Κωδικός ΘΕσης:, # Innova- EU1, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ω2ΤΦ4658Π3-Ε5Σ/Αρ. Πρωτ.1127/19.09.2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  Innovaconcrete, που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Πλαίσιο “HORIZON 2020”.
  2. Κωδικός ΘΕσης: # Mohito&Seal-GR1, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ψ0ΣΚ4658Π3-0ΦΡ/ ΑΡ. ΠΡΩΤ.1128/19.09.2018, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Για τη θέση έκτακτου προσωπικού με Κωδικό ΘΕσης: # Innova- EU1, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων (Δευτέρα 08/10/2018) υπεβλήθησαν συνολικά δύο (2) προτάσεις και οι δύο εμπρόθεσμες.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων όπως περιγράφεται στην αναλυτική Πρόσκληση, προχώρησε σε συνέντευξη μόνο με τον ένα υποψήφιο. Ο δεύτερος υποψήφιος δεν τηρεί το σύνολο των απαραίτητων προσόντων όπως εμφανίζονται στην πρόσκληση, με το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων να είναι 20 βαθμοί. Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στη εισήγηση πλήρωσης της θέσης # Innova- EU1 από τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΛΟΪΔΑ που τηρούσε όλα τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμητά, με το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων μετά και την συνέντευξη να είναι 1000 βαθμοί.

Για τη θέση έκτακτου προσωπικού με Κωδικό ΘΕσης: # MOHITO&SEAL-GR1, κατόπιν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων (Δευτέρα 08/10/2018) υπεβλήθησαν συνολικά δύο (2) προτάσεις, η μία εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη σε αξιολόγηση του υποψηφίου με την εμπρόθεσμη υποβολή, σύμφωνα με όσα περιγράφεται στην αναλυτική Πρόσκληση και σε συνέντευξη με τον υποψήφιο, δεδομένου οτι πληρούσε όλα τα απαραίτητα προσόντα.  Η επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στη εισήγηση πλήρωσης της θέσης # MOHITO&SEAL-GR1 από τον κ. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΒΟΛΛΑ που τηρούσε όλα τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμητά, με το σύνολο της βαθμολογίας των κριτηρίων μετά και την συνέντευξη να είναι 900 βαθμοί.

Το πλήρες Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης καθώς και τα στοιχεία του ατομικού φακέλου κάθε υποψηφιότητας φυλάσσονται στην Γραμματεία του Παραρτήματος Θηβών της ΕΒΕΤΑΜ.

Αθήνα, 22.10.2018

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

 

                                                                                            ΑΝΔΡΕΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                       ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΙΛΒΙΑ                       ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ